Các chương trình can thiệp

Đánh giá xác định mức phát triển và tuổi khôn của trẻ để đưa trẻ vào từng bộ phận can thiệp phù hợp là một việc rất quan trọng. Điều này đảm bảo cho các chuyên viên có thể xây dựng mục tiêu, thiết kế chương trình, kế hoạch can thiệp phù hợp với đặc điểm của từng trẻ. Chính vì thế, sau 2 tuần đánh giá, các chuyên viên của Hoàng Đức sẽ cùng nhau thảo luận để đưa trẻ vào bộ phận/ chương trình can thiệp phù hợp nhất. Ở mỗi chương trình/ bộ phận, trung tâm đã xây dựng các mục tiêu, định hướng các hoạt động phù hợp dựa trên thực tế phát triển của trẻ, dựa trên đặc điểm tâm lý trẻ bình thường và đặc thù chuyên môn của các chuyên viên. Hiện nay, trung tâm đang thiết kế thành 3 chương trình, tương đương với 3 bộ phận can thiệp. Trong đó, bộ phận can thiệp sớm 1 (Chương trình CTS1) dành cho trẻ có tuổi phát triển dưới 48 tháng, bộ phận can thiệp sớm 2 (Chương trình CTS2) dành cho trẻ có tuổi phát triển từ 48 đến 60 tháng và bộ phận tiền học đường (Chuẩn bị vào lớp 1) dành cho các bé đã can thiệp có mức phát triển có thể hòa nhập và chuẩn bị vào học lớp 1.

Để hiểu hết về các chương trình can thiệp theo giai đoạn, xin mời quý vi truy cập vào đường link: Download

Hoạt động can thiệp khác