Các chương trình can thiệp đa chuyên ngành tại Trung tâm trẻ tự kỷ Hoàng Đức bao gồm:

Chương trình can thiệp chuyên ngành là hình thức can thiệp theo các giờ hay buổi trong tuần theo hình thức 1 chuyên viên 1 trẻ. Tham gia chương trình, trẻ sẽ được đánh giá và can thiệp chuyên sâu theo nhu cầu và vấn đề phát triển đặc trưng dưới sự chỉ định của chuyên gia và yêu cầu cùa cha mẹ.