Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Là trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ duy nhất được thành lập bởi sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ và trẻ có một số rối loạn phát triển khác. Để hoàn thành trọng trách đó, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức tuyên bố Tầm nhìn, Sứ mệnh và Mục tiêu:

TẦM NHÌN

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức hướng đến việc tiếp cận các mô hình, chương trình tiên tiến trên thế giới, cập nhật phù hợp với bối cảnh Việt Nam để từng bước xây dựng trung tâm trở thành một tổ chức uy tín, chất lượng cao, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trung tâm giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức cam kết mang đến cho cộng động các chương trình giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ có chất lượng cao, bình đẳng cho tất cả các đối tượng bằng chính niềm đam mê, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với xã hội.

GIÁ TRỊ

  • Chuyên nghiệp: Chuyên nghiệp trong chuyên môn, Chuyên nghiệp trong hành vi ứng xử, Chuyên nghiệp trong chăm sóc trẻ, Chuyên nghiệp trong hoạt động cộng đồng.
  • Trung thực: Trung thực với bản thân, Trung thực với trẻ và gia đình trẻ, Trung thực với đồng nghiệp, Trung thực với tổ chức.
  • Tôn trọng: Tông trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng trẻ và gia đình trẻ, Tôn trọng trung tâm; Hợp tác trong sự tôn trọng.
  • Công bằng: Công bằng với nhân viên, với trẻ với gia đình trẻ và các bên liên quan.

MỤC TIÊU

Giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức trở thành một tổ chức hàng đầu tại Việt Nam về đánh giá và can thiệp sớm trẻ rối loạn phát triển thần kinh.