Đánh giá xác định mức phát triển và tuổi khôn của trẻ để đưa trẻ vào từng bộ phận can thiệp phù hợp là một việc rất quan trọng. Điều này đảm bảo cho các chuyên viên có thể xây dựng mục tiêu, thiết kế chương trình, kế hoạch can thiệp phù hợp với đặc điểm của từng trẻ. Chính vì thế, sau khi đánh giá sàng lọc để chẩn đoán và sau 4-6 giờ đánh giá phát triển, các chuyên viên của Hoàng Đức sẽ cùng phụ huynh thảo luận để đưa trẻ vào bộ phận/ chương trình can thiệp phù hợp nhất.

Ở mỗi chương trình/ bộ phận, trung tâm đã xây dựng các mục tiêu, định hướng các hoạt động phù hợp dựa trên thực tế phát triển của trẻ, dựa trên đặc điểm tâm lý trẻ bình thường và đặc thù chuyên môn của các chuyên viên. Hiện nay, trung tâm đang thiết kế thành 5 chương trình, tương đương với 5 bộ phận can thiệp, phù hợp với các mức phát triển của trẻ.

– Tổ can thiệp sớm 1: trẻ có tuổi phát triển dưới 12 tháng.

– Tổ Can thiệp sớm 2: trẻ có tuổi phát triển từ 12 – 24 tháng.

– Tổ Can thiệp sớm 3: trẻ có tuổi phát triển từ 24 – 36 tháng.

– Tổ Can thiệp sớm 4: trẻ có tuổi phát triển từ 36 – 48 tháng.

– Tổ Giáo dục hoà nhập: trẻ có tuổi phát triển từ 48 – 72 tháng.

Để hiểu hết về các chương trình can thiệp theo giai đoạn, xin mời quý vi truy cập vào đường link: /public/userfiles/files/Chuong%20trinh%20can%20thiep%20.pdf